+ Mer info- Mindre info

Rättsligt meddelande, Sekretesspolicy och Cookies

1) IDENTIFIERING:

This legal notice regulates the use of the website www.valledeleste.es (hereinafter LA WEB), which is owned by VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U (hereinafter, OWNER OF THE WEB).

ÄGAREN AV WEB , i enlighet med lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster av informationssamhället och elektronisk handel, informerar dig om att:

Dess sociala beteckning är: VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U
Dess handelsnamn är: VALLE DEL ESTE HOTELGOLF SPA, S.L.U
Din CIF är: B04722716
Den registrerade adressen är: AVDA. VALLE DEL SOL Nº 2 VERA 04620 ALMERIA
Inskriven i Mercantile Registry of Almería, TOMO 1444, FOLIO 87, HOJA AL-38322, Inskription 1ª .

För att kommunicera med oss erbjuder vi dig olika kontaktmedel som beskrivs nedan:

– Telefon: 950548600

– E-post: reservas.hotel@valledeleste.es

Alla meddelanden och meddelanden mellan användare och ÄGAREN AV WEB anses vara effektiva, för alla ändamål, när de görs via post eller annat sätt som beskrivs ovan.

2) ANVÄNDAR.

Tillträdet och / eller användningen av den här webbplatsen av ÄGAR AV WEBEN , skaparen av webbplatsen, anger tillståndet för USER, som accepterar, från nämnda tillträde och / eller användning, de allmänna användningsvillkoren som återspeglas här. De ovannämnda villkoren gäller oavsett de allmänna kontraktsvillkoren som är obligatoriska i deras fall.

3) ANVÄNDNING AV PORTALEN.

Webbplatsen och dess tjänster är fria och öppna, men WEB ÄGAREN förutsätter användning av några av de tjänster som erbjuds på hans hemsida till föregående slutförande av motsvarande blankett, till bli en användare av portalen.

Användaren garanterar äktheten och aktualiteten i alla uppgifter som han meddelar ÄGAREN AV WEBEN och ansvarar ensam för de falska eller felaktiga uttalanden som han gör.

Användaren godkänner uttryckligen att använda innehållet och tjänsterna på ÄGAREN AV WEBEN och inte använda dem till bland annat:

a) Dela innehåll, brottslig, våldsam, pornografisk, rasistisk, främlingsfientlig, offensiv, ursäkt för terrorism eller, i allmänhet, i strid med lag eller allmän ordning.

b) Introducera i nätverksdatavirusen eller utföra åtgärder som kan ändra, förstöra, avbryta eller generera fel eller skador i WEB EIERENS elektroniska dokument, data eller fysiska och logiska system eller av tredje part ; samt hindrar andra användares tillgång till webbplatsen och dess tjänster genom den massiva konsumtionen av datorresurser genom vilka ÄGAREN AV WEB tillhandahåller sina tjänster.

c) Försök att få tillgång till e-postkonton för andra användare eller till begränsade områden i WEB-EJENDOMS eller tredje parts datasystem och, om så är lämpligt, extrahera information.

d) Att bryta mot immateriella eller industriella äganderätt, samt att bryta mot sekretessen för informationen från WEB EIEREN eller tredje part.

e) För att ersätta en annan användares, de offentliga förvaltarnas eller tredje parts identitet.

f) Reproducera, kopiera, distribuera, göra tillgängliga eller på annat sätt kommunicera offentligt, ändra eller ändra innehållet, såvida inte innehavaren av motsvarande rättigheter har tillstånd eller är lagligt tillåten.

g) Samla in data för reklamändamål och skicka reklam av någon form och kommunikation till försäljning eller andra ändamål av kommersiell karaktär utan föregående förfrågan eller samtycke.

4) PRIVATPOLITIK.

El Den ÄGAREN AV WEB vill informera användarna och kunderna på sin webbplats, den policy som utförs för behandling och skydd av personuppgifter för de personer som frivilligt använder kontaktformulären för att kontakta ÄGAREN AV WEB , liksom Tillgången till sin egen sida, som innebär att personuppgifterna ska skickas till ÄGAREN AV WEB .

A.- Identifiering av den person som ansvarar för filen

Den ÄGAREN AV WEB , försedd med B04722716 , informerar användaren och klienten på sin webbplats om förekomsten av en automatisk personuppgifterfil kallad < starka> KUNDER , vederbörligen registrerad hos den spanska byrån för dataskydd där uppgifter samlas in och lagras personlig information som användaren och kunden kommunicerar i för att hantera deras förfrågan.

B.- Uppdatering av policyer

ÄGAREN AV WEB ändrar utan föregående meddelande nuvarande integritetspolicy när det är nödvändigt att anpassa det till någon lagstiftning, lagstiftning, rättspraxis, administrativ förändring eller i syfte att anpassa den nämnda politiken till instruktionerna som diktats av databeskrivningsbyrån eller legitimt föremål för någon ändring av denna policy, trots ovan kommer att publiceras och varnas på webbsidan till ÄGAREN AV WEB .
För alla ovanstående rekommenderar ÄGAREN AV WEB till användarna den periodiska behandlingen av dessa policyer för att kunna känna till de förändringar som de gör.

C.- Syftet med aktivitetsregistret

ÄGAREN AV WEB begär inte på sin webbsida data till de nätägare som besöker den, förutom att data bara identifierar, Därför kan användarens kommunikation av personuppgifter till ÄGAREN AV WEB via sin webbsida förstå att det kommer att ske när de frivilligt använder kontaktformulärstjänsten för att kontakta ÄGAR AV WEB , eftersom behandlingen av data i dessa fall är oundviklig och implicit för kommunikationssystemet. För dessa fall och de som beskrivs i följande avsnitt informerar företaget uppgiften om att behandlingen av uppgifterna ska utföras med följande ändamål: Att genomföra alla ledning i samband med budgetering, upphandling och tillhandahållande av tjänster av ÄGAREN AV WEB , till det företag som det tillhör eller, om tillämpligt, den berörda personen som begär det. Samt svara och svara på de mottagna meddelandena och den kommersiella prospektering för att hålla användarna informerade om kampanjer.

D.- Consent.

Det rapporteras att när Användaren har inga kommersiella relationer med ÄGAREN AV WEB och skickar ett mail eller en kommunikation till ÄGAREN AV WEB , vilket indikerar annan personlig information som användaren ger hans fria, entydiga, specifika, informerade och uttryckliga för behandlingen av dina personuppgifter av ÄGAREN AV WEB , för de ovan angivna syftena, samt att delta i din kommunikation eller skicka dokumentation.

I samma syfte informerar ÄGAREN AV WEB om att klienten skickar ett mail eller meddelar ÄGAREN AV WEB hans personuppgifter på grund av den position som upptar i ett företag, antingen som administratör, chef, representant och / eller någon annan ställning som kontaktperson i bolaget kommer det att förstås att sådan kommunikation innebär tillhandahållande av fritt, entydigt, specifikt, informerat och uttryckligt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter av ÄGAREN AV WEB , för de etablerade ändamålen tidigare.

E.- Identifiering av mottagarna

För vilken ÄGAREN AV WEB har försett uppdrag eller åtkomst till uppgifter för tredje parts räkning. ÄGAREN AV WEB planerar endast att göra uppdrag eller kommunikation av data som på grund av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (nedan kallad RGPD) måste utföra sina skyldigheter med de offentliga förvaltningarna, organisationerna eller personerna direkt relaterade till ÄGAREN AV WEB , i de fall som krävs således enligt gällande lagstiftning i varje ämne och när som helst.

På samma sätt är ÄGAREN AV WEBEN känd för användaren att alla andra överföringar av data som måste göras kommer att bli kännedom om när den förutses av RGPD och informerar honom uttryckligen exakt och otvetydigt av mottagarna av informationen, av syftet med uppgifterna och typen av överförda uppgifter, eller i förekommande fall när LOPD etablerar det, kommer tidigare, specifikt och informerat samtycke att begäras av användaren.

Men ÄGAREN AV WEB informerar användaren och klienten om att all behandling av personuppgifter omfattas av gällande lagstiftning i Spanien när det gäller dataskydd, som fastställs av RGPD och dess kompletterande och utveckling föreskrifter. I den meningen är ÄGAREN AV WEB endast ansvarig och garanterar sekretessen för de personuppgifter som användaren begär via webbplatsen.

F.- Kvaliteten på data.

ÄGAREN AV WEB varnar användaren att, förutom att det finns en laglig utgjorde representation kan ingen användare använda en annan persons identitet och meddela personuppgifter, så att användaren alltid måste ta hänsyn till det, endast innehålla personuppgifter som motsvarar sin egen identitet och som är relevanta, relevanta, aktuella, exakt och sant. För sådana ändamål är användaren ensam ansvarig för eventuella direkta och / eller indirekta skador som orsakats av tredje part eller till ÄGAREN AV WEBEN , för användningen av personuppgifter hos en annan person eller egen personuppgifter när de är falska, felaktiga, inte aktuella, otillräckliga eller otänkbara.

På samma sätt kommer användaren som använder en tredje parts personuppgifter att svara för den senare av informationsskyldigheten enligt RGPD för när personuppgifter inte har samlats in från den berörda personen och / eller konsekvenserna av inte ha informerat honom

G.- Utövande av rätten till tillgång, rättelse, begränsning av behandlingen, överförbarhet, annullering och motstånd av behandlingen och undertryckande av uppgifterna.

ÄGAREN AV WEBEN informerar användaren om möjligheten att utöva sina rätt till åtkomst, rättelse, begränsning av behandling, överförbarhet, motsättning till bearbetning och radering av deras uppgifter samt rätten att inkomma med ett krav till kontrollmyndigheten genom skriftlig förfrågan adresseras till ÄGAREN AV WEBEN på följande adress: AVDA. VALLE DEL SOL Nº 2 VERA 04620 ALMERIA eller, via e-post till reservas.hotel@valledeleste.es, som i båda fallen bifogar ditt ID eller identitetskort

H.- Användning av formulär för insamling av personuppgifter.

I kontaktformerna på webb, där personuppgifter samlas in, måste användaren uttryckligen godkänna att sändning av samma, acceptans och kunskap om sekretesspolicy genom att fylla i kontrollen “Jag har läst och jag accepterar sekretesspolicyen”, och vars innehåll kan nås genom den bifogade länken som skickar dig detta lagliga meddelande. Om kontrollfältet inte markeras av användaren, kommer data som finns i formulären inte att skickas.

I.- Säkerhetsåtgärder antagna i samband med behandling av personuppgifter.

ÄGAREN AV WEB informerar användaren om att den i enlighet med bestämmelserna i RGPD och förordningen om säkerhetsåtgärder har antagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera personersäkerheten data och undvik förändring, förlust, behandling eller obehörig åtkomst, med hänsyn tagen till teknikens tillstånd, arten av de lagrade uppgifterna och de risker de utsätts för.

På samma sätt garanterar ÄGAREN AV WEB användaren att skyldigheten att sekretess uppnås om användarnas personuppgifter och skyldigheten att rädda dem.

5) INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM:

I enlighet med bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i immaterialrätten , reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive dess modalitet att göra tillgänglig, helt eller delvis av innehållet, texter, fotografier, grafik, bilder, ikoner, teknik, programvara samt grafisk design och källkoder den här webbplatsen, för kommersiella ändamål, på något medium och på alla tekniska sätt, utan godkännande av ÄGAREN AV WEB .

Allt innehåll på webbplatsen utgör ett arbete som ägs av ÄGAREN AV WEBEN , utan möjlighet att förstås vara att tilldelas användaren någon exploateringsrättighet över dem, utöver vad som är absolut nödvändigt för rätt användning av webbplatsen.

Kort sagt kan användare som har tillgång till den här webbplatsen se innehållet och vid behov göra behöriga privata kopior så länge de reproducerade elementen inte senare tilldelas tredje part eller installeras på servrar som är anslutna till nätverk, eller de är föremål för kommersiellt utnyttjande.

På samma sätt är alla varumärken, handelsnamn eller särskiljande tecken av något slag som visas på webbplatsen äganderätten till WEBBPLATSENS ÄGNER , utan att det förstås att användningen eller åtkomsten till den anger användaren någon precis över dem.

Inrättandet av en hyperlänk innebär inte i något fall förekomsten av relationer mellan ÄGAREN AV WEB och webbplatsen ÄGNER AV WEB där den är etablerad, inte heller godkännande och godkännande av WEB ÄGAREN av dess innehåll eller tjänster.
De som avser att skapa en hyperlänk måste först begära skriftligt tillstånd från ÄGAREN AV WEB . Under alla omständigheter tillåter hyperlänken endast tillgång till hemsidan eller hemsidan på vår hemsida, samt att avstå från att göra falska, felaktiga eller felaktiga påståenden eller indikationer på ÄGAREN AV WEB , eller innehålla olagligt innehåll, i strid med god sed och allmän ordning.

ÄGAREN AV WEB är inte ansvarig för användningen som varje användare ger till materialet som är tillgängligt på denna webbplats eller de åtgärder som utförs på grundval av det.

6) DISCLAIMER AV GARANTIER OCH ANSVAR

Innehållet på denna webbplats är av generell karaktär och har ett rent informativt syfte, utan fullständig garanti för tillgång till allt innehåll, fullständighet, korrekthet, validitet eller aktualitet, eller dess lämplighet eller användbarhet för ett visst ändamål.
ÄGAREN AV WEB utesluter, i den utsträckning som rättssystemet tillåter, något ansvar för skadestånd av någon art som härrör från

a) Omöjligheten med att komma åt webbplatsen eller bristen på veracity, noggrannhet, fullständighet och / eller aktualitet av innehållet samt förekomsten av brister och brister i alla typer av innehåll som överförs, sprids, lagras, tillgänglig för vilken har blivit tillgängliga via webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds.

b) Närvaron av virus eller andra element i innehållet som kan producera förändringar i datorsystem, elektroniska dokument eller data från användarna.

c) Underlåtenhet att följa lagar, god tro, allmän ordning, användning av trafik och detta juridiska meddelande som ett resultat av felaktig användning av webbplatsen. I synnerhet och till exempel är ÄGAREN AV WEB inte ansvarig för handlingar från tredje part som kränker immateriella och industriella äganderätt, affärshemligheter, äktenskapsrätt, privatliv, familj och egen bild samt reglerna för illojal konkurrens och olaglig reklam.

7) Ändring av nuvarande villkor och varaktighet:

ÄGAREN AV WEB kan när som helst ändra de villkor som bestäms här, vederbörligen publiceras som de visas här. Giltigheten för de nämnda villkoren beror på deras exponering och kommer att vara i kraft tills de ändras av andra vederbörligen publicerade.

8) LÄNKAR

ÄGAREN AV WEB nekar ansvar för informationen som ligger utanför den här webben och hanteras inte direkt av vår webmaster.

Funktionen av länkarna som visas på den här webben, uteslutande den som informerar användaren om förekomsten av andra källor som är känsliga för att utöka innehållet som erbjuds av denna webbplats. ÄGAREN AV WEB garanterar inte heller ansvaret för driften eller tillgängligheten för de länkade sidorna. Det föreslår inte, bjuda in eller rekommendera besöket till dem, ej heller ansvarar det för det erhållna resultatet.

9) RÄTT TILL EXKLUSION:

ÄGAREN AV WEB förbehåller sig rätten att neka eller återkalla tillträde till portalen och / eller tjänsterna som erbjuds utan föregående meddelande, vid begäran från en tredje part till de användare som inte följer dessa allmänna användningsvillkor för portalen.

10) ALLMÄNHETER.

Om någon användare eller tredje part anser att det finns fakta eller omständigheter som avslöjar olaglig karaktär av användningen av innehåll och / eller utförandet av någon aktivitet på webbsidor som ingår eller är tillgängliga via webbplatsen, skicka en anmälan till ÄGAREN AV WEB , identifiera korrekt, ange de påstådda överträdelserna en d uttryckligen förklarar och under hans ansvar att informationen i anmälan är korrekt.

11) PUBLIKATIONER.

Den administrativa informationen som tillhandahålls via webbplatsen ersätter inte den lagliga publiciteten av lagar, förordningar, planer, allmänna bestämmelser och handlingar som måste offentliggöras formellt till de offentliga myndigheterna, som är de enda instrument som vittnar om dess äkthet och innehåll. Informationen som finns tillgänglig på denna webbplats bör förstås som en guide.

12) GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor kommer att regleras eller tolkas enligt den spanska lagstiftningen i det som inte uttryckligen fastställs. Leverantören och användaren samtycker till att överlämna eventuella tvister som kan uppstå vid tillhandahållandet av de produkter eller tjänster som omfattas av dessa villkor till domstolarna och domstolarna på användarens hemort.

Om användaren har sin adress utanför Spanien, tillhandahåller leverantören och användaren uttryckligen något annat forum som skickar till domstolarna och domstolen i hemmet till ÄGAREN AV WEB .

COOKIES POLICY

Vad är Cookies?

En cookie är en fil som laddas ned till din dator när du kommer åt vissa webbsidor. Cookies tillåter en webbsida att bland annat lagra och hämta information om användarens eller deras dators surfvanor och beroende på vilken information de innehåller och hur de använder sin utrustning kan de användas för att känna igen användaren anonym.

Cookies är bara associerade med en anonym användare och deras dator och tillhandahåller inte referenser som gör att användaren kan härleda personuppgifter.

När det gäller registrerade användare som registrerar eller har loggat in kan de dra nytta av mer personliga tjänster riktade till deras profil tack vare kombinationen av de uppgifter som lagras i kakorna med de personuppgifter som användes vid registreringstillfället. . Dessa användare tillåter uttryckligen användningen av denna information för det angivna ändamålet, utan att det påverkar deras rätt att vägra eller inaktivera användningen av cookies.

Typologi, syfte och drift av Cookies i allmänhet.

1. Typer av cookies enligt tiden är de aktiverade.

Beroende på hur lång tid de är kvar i terminalutrustningen kan vi skilja:

Sessionscookies: Det här är en typ av cookies som är avsedda att samla och lagra data medan användaren åtkomst till en webbsida. De används vanligtvis för att lagra information som endast intresserar sig för att tillhandahålla tjänsten som användaren begär i ett enda tillfälle (t.ex. en lista över inköpta produkter).
Hållbara Cookies: De är en typ av kakor där data fortfarande finns lagrade i terminalen och kan nås och bearbetas under en period som definieras av den person som ansvarar för kakan, som kan sträcka sig från några minuter till flera år.

2. Typer av cookies enligt den enhet som hanterar dem.

Beroende på vilken enhet som hanterar datorn eller domänen från vilken kakorna skickas och behandlar den erhållna data kan vi skilja:

Egna cookies: Är de som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som hanteras av redaktören själv och från vilken den tjänst som användaren begärde tillhandahålls.

Tredjepartscookies: Dessa är de som skickas till användarens terminalutrustning från en dator eller domän som inte hanteras av förlaget, utan av en annan enhet som behandlar data som erhållits via cookies.

3. Typer av cookies enligt deras syfte.

Beroende på vilket syfte uppgifterna erhålls genom kakor behandlas kan vi skilja mellan:

Tekniska cookies: Är de som tillåter användaren att navigera via en webbsida, plattform eller applikation och användningen av olika alternativ eller tjänster som finns i den, t.ex. kontrolltrafik och datakommunikation, identifiera session, tillgång till begränsade åtkomstdelar, kom ihåg de element som utgör en beställning, utför inköpsprocessen för en beställning, gör en begäran om registrering eller deltagande i en händelse, använd säkerhetselement under navigering, lagra innehåll för spridning av videoklipp eller ljud eller dela innehåll via sociala nätverk.

Personaliseringscookies: Dessa är de som tillåter användaren att komma åt tjänsten med några fördefinierade allmänna egenskaper baserat på en rad kriterier i användarens terminal, till exempel språket, typen av webbläsare genom vilken användaren kommer åt tjänsten , den regionala konfigurationen varifrån du kommer åt tjänsten etc.

Analyscookies: Det här är de som tillåter den som ansvarar för dem att övervaka och analysera beteendet hos användarna av de webbplatser som de är länkade till. Informationen som samlas in via denna typ av cookies används för att mäta aktiviteten hos webbplatser, applikationer eller plattformar och för att utarbeta navigeringsprofiler för användarna av nämnda webbplatser, applikationer och plattformar för att kunna införa förbättringar i funktionen av analysen av de användningsdata som användarna utförde av tjänsten.

Reklamcookies: De som tillåter hanteringen på bästa möjliga sätt av de annonsutrymmen som, om så är lämpligt, redaktören har inkluderat i en webbsida, ansökan eller plattform från vilken den begärda tjänsten tillhandahålls utifrån kriterier som det redigerade innehållet eller den frekvens i vilken annonserna visas.

Cookies för beteendeannonsering: Dessa är de som tillåter hanteringen på bästa möjliga sätt av de annonsutrymmen som, om så är lämpligt, redaktören har inkluderat i en webbsida, ansökan eller plattform från vilken den begärda tjänsten tillhandahålls. Dessa cookies lagrar information om användarnas beteende som erhållits genom kontinuerlig observation av deras surfvanor, vilket gör det möjligt att utveckla en specifik profil för att visa annonsering baserat på den.

Samtycke och godkännande för användning av cookies

När du öppnar webbplatsen för första gången ser du ett mellanslag eller en banner där du är informerad om användningen av cookies och där du kan se denna cookie policy via en länk. Om du samtycker till att använda cookies, fortsätter du att bläddra genom att använda rullningsfältet eller bläddra eller klicka på en länk (acceptera), beroende på vad som är lämpligt, det kommer att förstås att du har samtyckt till vår cookies policy och därmed acceptans för installation av samma på din dator eller enhet, förutom i den mån du har ändrat konfigurationen av din webbläsare för att vägra användningen av dem.

Vilka typer av cookies använder den här webbplatsen?

Definition, Identifiering och syfte med cookies på denna webb, som inte undantas av LSSI.


De skulle vara:

Analys Cookies: De som behandlas väl av oss eller av tredje part, tillåter oss att kvantifiera antalet användare och därmed utföra mätning och statistisk analys av användningen av användare av den erbjudna tjänsten. För att göra detta analyserar vi din bläddra på vår hemsida för att förbättra erbjudandet om produkter eller tjänster vi erbjuder dig.

Reklamcookies: Dessa är de som väl behandlas av oss eller av tredje part, ger oss möjlighet att hantera det optimala sättet att erbjuda annonsrummen på webbplatsen, anpassa innehållet i annonsen till innehållet i den begärda tjänsten eller till användningen som du gör av vår webbsida. Därför kan vi analysera dina surfvanor på Internet och vi kan visa annonser som är relaterade till din webbläsarprofil.

Identifiering av cookies och syfte

Utgivarens namn, cookies namn, “typ” och syfte.


CookieNamnTypSyfteMer Info
_gaGoogle Inc.Från tredje partDet används för att skilja användare. Varaktighet 2 år.Mer Info
_gat_gtag_UA_51607390_1Google Inc.Från tredje partDet används för att begränsa procentandelen av förfrågningar. Varaktighet 10 minuter.Mer Info
_gidGoogle Inc.Från tredje partDe är cookies som vi fortfarande håller på att klassificera.Mer Info
IDE, test_cookieGoogle Inc. (DoubleClick.net)Från tredje partDe är cookies som används för att spåra de webbadresser som besökaren har åtkomst till, och för att redovisa omvandlingar och mål samt erbjuda reklam baserat på sidorna du har besökt. Varaktighet 13 månader respektive 180 dagar.Mer Info
check, id, r, _ssidVe InteractiveFrån tredje partDenna cookie används av tredje parts system för annonshantering.Mer Info
PHPSESSIDvalledeleste.esEgenDenna cookie används av PHP-krypteringsspråket så att SESSION-variablerna kan sparas på webbservern. Dessa cookies är väsentliga för webens funktion.
catAccCookiesvalledeleste.esEgenDen här cookien är att spara bekräftelsen av tillåtelse att använda cookies på webben.
VESTE_Acepto_Cookies, _storejs_, utm_sourcevalledeleste.esEgenEgna cookies krävs för att webben ska fungera korrekt.

Obs! “Egenskap” -kakor används endast av ägaren av denna webbplats och “Tredje part” -kakor används också av tjänsteleverantören som beskrivs i föregående tabell.

Webbläsarkonfiguration för återkallande och återkallande av samtycke för användning av cookies.

VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U påminner sina webbanvändare om att användningen av cookies kan vara föremål för acceptans under installationen eller uppdateringen av den webbläsare som används av dem.

Denna acceptans kan återkallas genom innehållsalternativ och sekretesskonfigurationsalternativ som finns där. VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, S.L.U rekommenderar sina användare att konsultera deras webbläsares hjälp eller få tillgång till webbsidorna för de viktigaste webbläsarna:

 

 • Firefox:
  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
 • Chrome:
  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Explorer:
  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
 • Safari:
  http://support.apple.com/kb/ph5042
 • Opera:
  http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
 • Andra webbläsare: Kontrollera dokumentationen för webbläsaren du har installerat.

Om användaren vill ha mer information om hur man återkallar det samtycke som ges eller om proceduren för att inaktivera cookies, samt ställa frågor om Cookies policy på webben, kan du kontakta VALLE DEL ESTE HOTEL GOLF SPA, SLU på genom följande adress reservas.hotel@valledeleste.es som anger i ämnet “Cookies policy”.

Ändringar i sekretesspolicyen

Webbplatsen kan ändra denna Cookies-policy beroende på lagstiftningens krav, bestämmelser eller för att anpassa denna policy till instruktionerna från den spanska byrån för dataskydd. Därför rekommenderas användare att besöka den regelbundet.

När väsentliga ändringar uppstår i denna Cookies-policy kommer användarna att informeras via webben.